ثبت نام در جبهه فرهنگی ، علمی ، اقتصادی

ثبت نام

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • تاریخ و سمت مشاغل قبلی خود را ذکر نمایید
    شغلاز تاریختا تاریخسمتشماره تماس 
  • به منظور آشنایی با تجاربتان، پاره ای از فعالیتهای خود در عرصه های مختلف جهادی ، فرهنگی و دینی و ... را بیان نمایید.
    نوع فعالیتاز تاریختا تاریخسمتتوضیحات 
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg.
    رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx و jpg بارگذاری نمایید