نسل ما نسل ظهور است اگر برخیزیم

ایمان خود را قبل از ظهور تکمیل کنید 

چون در هنگام ظهور، ایمانها به سختی مورد امتحان قرار می گیرد

Our Location

urmia

Call Us On

Email us

برای ما پیامی ارسال کنید

دوست داریم بیشتر از شما بشنویم!